• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

“ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, ТӨЛӨВЛӨЛТ, АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2018 оны 2 сарын 6 548

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Дэд бүтцийн салбарын улсын байцаагчдад 2017 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөлт, анхаарах асуудал” сургалтыг онлайн болон танхимын хэлбэрээр2018.02.02-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг сургалтанд нийт 142 гаруй аймаг, нийслэл, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газар, хэтсийн дарга, дэд бүтцийн хяналтын улсын байцаагчид хамрагдсан.

Сургалтаар2017 оны  үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөлт, цаашид анхаарах асуудал болон “Барилгын тухай” хууль батлагдсантай холбогдуулан гарсан норм, дүрэм, журам, Шадар Сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга байгууламжид гэрчилгээ олгох, паспоржуулах журам, Эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэх арга зам, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудалзэрэг сэдвүүдээрилтгэл, мэдээлэлийг хийсэн.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ