• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эм болон хандив тусламжаар ирж буй эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд тавих шаардлага

2018 оны 9 сарын 10 420

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ