• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт

хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.   Тухайлбал, хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчилах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжтой. Энэ бүхэн нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс шалтгаалж байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашилбал иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.  

 

Улсын байцаагч хяналтын хуудасны асуултуудын хүрээнд танай байгууллагад шалгалт хийхдээ асуулт бүрээр үнэлгээ тавина. Эцэст нь энэ үнэлгээг нэгтгэж тухайн шалгуулагч этгээдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаа, хангаагүйгээс ямар төвшний эрсдэл гарахыг тодорхойлох юм.

Хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийсэн тухай бүр төв, орон нутгийн хяналтын байгууллагуудад бүртгэл мэдээллийн сан, зөрчлийн түүх бүрдүүлнэ. Энэ мэдээллийн баазад үндэслэн дараа дараа жилийн хяналт шалгалтад хамрагдах эрсдэл бүхий бизнес эрхлэгчдийн нэрсийг гаргахад ашиглана.

Та өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хяналт тавихад ашиглах хяналтын хуудсыг үнэ төлбөргүй татан авч дотоодын хяналт шалгалтдаа ашиглана уу.

ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ НЭР, КОД

Чиглэл

Код

Хяналтын хуудасны нэр

Link

1

Хүнсний аюулгүй байдал

Хөдөө аж ахуй

1.13.1

Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

2

1.13.2

Өрхийн гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

3

1.14.1

Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

4

1.14.2

Өрхийн шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

5

1.15.1

Мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

6

1.15.2

Мал үржлийн нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

7

1.26

Малын удмын сан хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

8

1.27

Малын эмийн үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

9

1.16.1

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /1-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

Татаж авах...

10

1.16.2

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

Татаж авах...

11

1.16.3

Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

12

1,17

Сүүний чиглэлийн мал аж ахуйд мал эмнэлэг ариун цэвэр, хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

13

1.24

Үрийн болон хүнсний буудай хүлээн авах, хадгалах, борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

14

1.25

Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

15

1.28

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

16

1.18

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний  савлах цех, агуулах, зооринд хорио цээрийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

17

1.23

Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...
18 1.31 Малчин өрхөд мал үржил, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
19 1.32 Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
20 1.33 Мал нядлах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
21 1.34 Мал амьтны гаралтай түүхий эдийн хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
22 1.35 Махны хадгалалтын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...

23

Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

1.29

Махны үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

24

1.30

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт тавих хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

25

1.1

Мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
26

1.2

Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
27

1.3

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

28

1.4

Кремт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

29

1.5

Согтууруулах ундаа / спирт, архи, дарс, шар айраг/-ны  үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

30

1.6

Жүүс, ундааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

31

1.7

Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

32

1.8

Нөөшилсөн, даршилсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

33

1.9

Зайрмагны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

34

1.19

Гурилын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

35

1.20

Ус, рашааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

36

1.12

Өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

37

1.22

Ургамлын гаралтай жижиглэн савлагаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

38

3.5

Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

39

1.10

Хоол үйлдвэрлэл,  үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

40

1.11

Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

41

Хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал

Байгаль орчин

2.1

Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

42

2.2

Төв болон урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

43

2.3

Дулааны цахилгаан станц, хэсгийн халаалттай уурын зуух, нам даралтын зуухны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

44

2.4

Шатахуун түгээх станц, агуулахын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

45

2.5

Ой ашиглалтын мэргэжлийн байгууллагын мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаанаас  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

46

2.11

Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах бодис, бордоо хадгалах, худалдан борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

47

3.15

Хог хаягдлын менежментийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

48

2.20

Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд химийн бодис, бактерийн бэлдмэл хэрэглэх үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

49

2.15

Амьтны нөөцийг ашиглах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

50

2.16

Ургамал  ашиглагч  аж ахуйн нэгж, байгууллага,  иргэний   үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд  нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

51

2.10

Газар олголтын байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

52

2.12

Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн болон аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

53

2.17

Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах үед хийгдэх геодезийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

54

2.18

Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

55

2.19

Мод, модон материалын худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

56

2.21

Бетон зуурмаг, асфальтын үйлдвэрүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас                                

Шинэчлэгдэж байна

57

Геологи уул, уурхай

2.14

Геологи хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

58

2.6

Ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

59

2.7

Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

60

2.8

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

61

2.13

Бичил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

62

2.9

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

63

2.22

Тэсрэх материалын ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

64

Нийтийн эрүүл ахуй, эм, эмчилгээний аюулгүй байдал

Эрүүл мэнд

3.23

Түргэн тусламжийн төвийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

65

3.1

Эмнэлгийн  үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

66

3.20

Клиникийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

67

3.11

Рашаан, сувиллын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

68

3.6

Цэцэрлэгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

69

3.7

Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

70

3.24

ЕБС-ийн дотуур байрны эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

71

3.25

Их дээд сургуулийн эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

72

3.26

Хүүхдийн асрамж, халамжийн байгууллагын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

73

3.12

Сауны эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

74

3.13

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

75

3.14

Халуун усны газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

76

3.16

Гоёлын гоо заслын газрын эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

77

3.17

Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

78

3.18

Хүүхдийн зуслангийн эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

79

3.21

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх  үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

80

3.22

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх бодисын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

81

3.10

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

82

1.21

Тамхины үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

83

3.28

Эмнэлзүйн лабораторийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

84

Эм, био бэлдмэл

3.2

Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

85

3.3

Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

86

3.4

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт,түгээлтийг  шалгах хяналтын хуудас 

Шинэчлэгдэж байна

87

3.8

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв, цусны салбар банкны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 

Шинэчлэгдэж байна

88

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

4.1.1

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

89

4.1.2

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

90

4.6

Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

91

Нийгмийн хамгаалал

4.2

Ажилтны нийгмийн хамгааллыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

92

4.3

Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

93

4.4

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

94

4.5

Нийгмийн халамжийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

95

4.7

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

96

4.8

 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн зарцуулалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...
97

4.9

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...
 98

Барилга, байгууламжийн аюулгүй байдал

Хот байгуулалт

 5.37  Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө,барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...

99

Барилгын материалын үйлдвэрлэл

5.3

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

100

Барилгын техник

5.1.1

Каркасан болон бүрэн цутгамал барилгын   угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

101

5.1.2

Тоосгон барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

102

5.1.3

Угсармал барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

103

5.2

Барилга, байгууламжийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

104

5.37.1

Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн  ус хангамж ариутгах татуургын гадна шугам  сүлжээний угсралтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

105

5.37.2

Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн  ус  хангамж ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний ашиглалтыг  шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

106

5.35

Барилга, байгууламжийн төсөв, гүйцэтгэлийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

107

Өргөх мехнизм

5.19.1

Ачаа өргөх краныг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

108

5.19.2

Далд уурхайн өргүүрийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...
109

5.19.3

Эскалаторыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

110

5.19.4

Лифтийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

111

5.19.5

Барилгын өргүүр шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

112

5.19.6

Ган татлагат дүүжин замыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

113

5.19.7

Сагстай өргөгчийн хяналтын хуудас

Татаж авах...

114

5.19.8

Ачаа өргөгч манипуляторт краны хяналтын хуудас

Татаж авах...
115

5.19.9

 Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
116

5.19.10

 Өргөх механизм ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...

117

Эрчим хүч

5.4

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дулаан дамжуулах, түгээх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

118

5.5

Сэргээгдэх эрчим хүчний станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

119

5.6.1

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

120

5.6.2

Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

121

5.6.3

Цахилгаан эрчим хүч түгээх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

122

5.29

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...
123

5.7

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

124

5.8

Дулааны шугам хоолойн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

125

5.9

Зуух/өндөр, дунд хүчин чадлын/-ны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

126

5.10

Даралтат савны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

127

5.11

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

128

5.12

Шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

129

5.13

Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

130

5.14

Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц/АХЦС/-ыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

131

5.30

Бага хүчин чадлын зуухны үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

132

5.31

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

133

5.32

Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэгийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

134

5.38

Дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

135 5.39 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...

136

Авто зам

5.15.1

Гүүрийн угсралтын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас  

Шинэчлэгдэж байна

137

5.15.2

Гүүрийн засвар, арчлалтын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

138

5.16.1

Авто зам, онгоц хөөрч буух зурвасын угсралтын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

139

5.16.2

Авто замын засвар, арчлалтын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

140

5.17

Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлыг шалгах  хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
141

5.18

Асфальтбетон заводын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

142

Тээвэр

5.20

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг эрхлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

143

5.21

Нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

144

5.22

Ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

145

5.23

Усан замын тээврийн хяналтын шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

146

5.33

Автo тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

147

5.34

Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

148

5.36

Тусгай үйлчилгээний авто тээврийн үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах..

149

Мэдээлэл холбоо

5.24

Мэдээлэл, харилцаа холбооны шугам сүлжээг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

150

5.25

Харилцаа холбооны барилга байгууламж, шугам сүлжээний угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

151

5.26

Радио, долгион ашиглагч этгээдийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

152

Хэмжил зүй

5.28.1

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

153

5.28.2

Итгэмжлэгдсэн хэмжил зүйн лабораторийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...
154

5.28.3

Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

155

Боловсрол, соёл, санхүүгийн хяналт

Боловсрол

6.1

Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

156

6.2

Ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

157

6.3

Мэргэжлийн боловсролын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

158

6.4

Дээд боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

159

Соёл

6.5

Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

160

6.6

Номын сангийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас 

Татаж авах...

161

6.7

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

162

            Хил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тусгай хяналт

8.1

Зэвсэгт хүчний анги салбарын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

163

8.2

Хорих ангийн харуул хамгаалалтын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

164

8.3

Гэрээт харуул, хамгаалалтын байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

165

8.4

Цагдаагийн байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

166

8.5

Онцгой байдлын байгууллагын бэлэн байдлынг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах...

 

Хилийн мэргэжлийн  хяналт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импортын барааны хяналтын хуудас

Дэлгэрэнгүй...

 

9.1.1

Мал, амьтан импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...
 

9.1.2

Мал амьтны гаралтай түүхий эдийг импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...
 

9.2.1

Үр, үрслэг, суулгац, үрийн материал импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...
 

9.2.2

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, тэжээл импортлох үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
 

9.2.3

Ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...
 

9.3.1

Боловсруулсан хүнс импортлох үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
 

9.3.2

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн, угж, түүнтэй адилтгах бараа импортлох үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
 

9.3.3

Хүнсний сав, баглаа боодол импортлох үеийн хяналтын хуупас

Шинэчлэгдэж байна
 

9.3.4

Эм, биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
 

9.3.5

Янжуур, дүнсэн тамхи импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
 

9.3.6

Хүүхдийн тоглоом импортлох үеийн хяналтын хуудас Шинэчлэгдэж байна

167

9.3.7

Боловсруулсан хүнс экспортлох үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
168

9.3.8

Биологийн халдвартай материал, донорын эд, эрхтэн хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна
169

9.3.9

Шарил, чандар хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...
 

9.4.1.1

Химийн хорт болон аюултай бодис авто зам, төмөр замаар импортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах...
 

9.4.1.2

Химийн хорт болон аюултай бодис агаарын тээврийн хэрэгслээр импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
 

9.4.2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
 

9.4.3

Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...

170

9.4.4.1

Химийн хорт болон аюултай бодис, аюултай хог хаягдал автозамаар экспортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах

171

9.4.4.2

Химийн хорт болон аюултай бодис, аюултай хог хаягдлыг төмөр замаар экспортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах 

172

9.4.5

Газрын тос экспортлох үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах

173

9.4.6

Ашигт малтмал, уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хяналтын хуудас

Шинэчлэгдэж байна

174

9.4.7

Химийн хорт болон аюултай бодисыг хил дамжуулан тээвэрлэх үеийн хяналтын хуудас

Татаж авах
 

9.5

Цацраг идэвхит изотоп, тоног төхөөрөмж импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
175

10.1

 Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Шинэчлэгдэж байна
176 10.2  Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
177 10.3  Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
178 10.4  Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
179 10.5  Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
180 10.6 Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул судалгааны цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг шалгах хуудас Шинэчлэгдэж байна

 


 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ