• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, цуцлах тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын тушаал

Огноо

Тушаалын дугаар

Холбоос

1

2014-01-24

40

Үзэх...

2

2014-01-29

48

Үзэх...

3

2014-02-18

76

Үзэх...

4

2014-03-11

103

Үзэх...

5

2014-03-27

127

Үзэх...

6

2014-04-01

139

Үзэх...

7

2014-04-23

176

Үзэх...

8

2014-05-06

193

Үзэх...

9

2014-05-23

210

Үзэх...

10

2014-05-27

216

Үзэх...

11

2014-06-09

233

Үзэх...

12

2014-06-12

239

Үзэх...

13

2014-06-18

254

Үзэх...

14

2014-07-07

276

Үзэх...

15

2014-07-07

277

Үзэх...

16

2014-07-08

278

Үзэх...

17

2014-07-16

283

Үзэх...

18

2014-07-25

293

Үзэх...

19

2014-08-04

305

Үзэх...

20

2014-08-22

317

Үзэх...

21

2014-08-22

319

Үзэх...

22

2014-08-29

323

Үзэх...

23

2014-09-03

329

Үзэх...

 24  2014-09-18  349  Үзэх...
 25  2014-09-19  358  Үзэх...
26 2014-09-30 369  Үзэх...
27 2014-10-03 377  Үзэх...
28  2014-10-13  396  Үзэх...
29 2014-10-16  407 Үзэх...
30  2014-10-16  411  Үзэх...
31  2014-10-28  423  Үзэх...
32 2014-11-04 435 Үзэх...
33  2014-11-06  443 Үзэх...
34   2014-11-11  453 Үзэх... 
35  2014-11-14 457   Үзэх... 
 36 2014-11-14  458 Үзэх...  
37 2014-11-21 462 Үзэх...  
38 2014-12-01  479 Үзэх...  
 39  2014-12-04  485 Үзэх...  
40  2014-12-11  492 Үзэх...  
41  2014-12-16  498 Үзэх...  
2015 он   
1 2015-01-10 22 Үзэх...  
2 2015-01-28  32  Үзэх...  
 3 2015-02-02  42 Үзэх...  
 4 2015-02-06 55 Үзэх...  

2016 он

1

2016-01-12   

06                

Үзэх...

2

2016-01-19  

13                

   Үзэх...

3

2016-03-03  

52                

Үзэх...

4

2016-03-03  

53                 

Үзэх...

5

2016-03-17  

70                

Үзэх...

6

2016-03-22  

74                

Үзэх...

7

2016-03-29  

80                

Үзэх...

8

2016-04-05  

81                

Үзэх...

9

2016-04-13  

95                

Үзэх...

10

2016-04-14  

97                

Үзэх...

2017 он

1 2017-01-12 Б/08 Үзэх
2 2017-01-24 Б/26 Үзэх
3 2017-01-24 Б/27 Үзэх
4 2017-02-01 Б/33 Үзэх
5 2017-02-01 Б/34 Үзэх
6 2017-02-09 Б/40 Үзэх
7 2017-02-10 Б/41 Үзэх
8 2017-02-22 Б/43 Үзэх
9 2017-03-09

Б/44

Б/44 хавсралт

Үзэх

Үзэх

10 2017-03-13 Б/47 Үзэх

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ