• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сахилгын шийтгэл

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль зөрчсөн ажилтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байдал.

ТУШААЛЫН ДУГААР

ХОЛБООС

2015 он

1

Б-22

Татах...

2

Б-41

Татах...

3

Б-48

Татах...

2016 он

     
     
 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ