• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2015 он 01/001/01

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ