• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2015 он 01/001/03 Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2015 он 01/001/03...
Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/03 Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/03...
Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/02 Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/02...
Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/01 Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/01...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ