• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Улсын Ерөнхий байцаагчийн шийдвэр 2014 он 01/001/02

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ