• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Стандартын бус шугам, хоолой суурилуулснаас ундны ус зэвтэй гарч байна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ