• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХАМТЫН ХЯНАЛТ-ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ Нөхөн сэргээлтийн чанарт анхааръя

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ