• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Эрдэнэцогт, Баян-Овоо, Өлзийт, Баянлиг, Богд, Жинст, Шинэжинст, Баянцагаан, Баацагаан, Бөмбөгөр сумдад Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын чиглэлээр газар олголтын байдалд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй газарт газар олгодог зөрчил ихээхэн гарч байна. Эдгээрийг таслан зогсоох хяналтын хуудсаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ