• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Төрийн албаны салбар зөвлөлтэй холбоотой эрх зүйн бичиг баримт

НЭРС

LINK

ХУУЛЬ

1

Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль /2002.06.28/

Үзэх...

2

Хөдөлмөрийн тухай хууль/1999.05.14/

Үзэх...

3

Төсвийн тухай /Шинэчилсэн найруулга /

Үзэх...

УИХ-ЫН ТОГТООЛ

1

Дугаар 14.Төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх тухай /2003.05.08/

Үзэх...

2

Дугаар 13. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгарууулах журам/2003.05.08/

Үзэх...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1

Дугаар 62. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /2011.03.02/

Үзэх...

2

Дугаар 288. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ /2010.11.10/

Үзэх...

3

Дугаар 112. Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам /2004.05.05/

Үзэх...

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

1

Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйлийн заалтыг тайлбарлах тухай /2010.04.26/

Үзэх...

2

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйлт заалтыг тайлбарлах тухай /2006.07.08/

Үзэх...

3

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /2006.07.03/

Үзэх...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРҮҮД

1

Тогтоол 71. "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах журам /2013.04.24/

Үзэх...

2

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний журмууд

Үзэх...

3

Тогтоол 129.Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам /2010.12.01/ Ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах хүснэгт (*.xls)

Үзэх...

4

Тогтоол 02. Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам /2003.01.27/

Үзэх...

5

Тогтоол 34. Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт,Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар/2004.11.08/

Үзэх...

6

Тогтоол 18. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /2004.06.15/

Үзэх...

ЗӨВЛӨМЖ

1

"Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар" /*"Заавар батлах тухай" Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан/

Үзэх...

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ