• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ БИЧИГ БАРИМТЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАРИУ ӨГӨХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/

ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ  БИЧИГ БАРИМТЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАРИУ ӨГӨХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд экспорт, импортын гэрчилгээ, импорт болон дамжуулан тээвэрлэх мэдэгдэл хүссэн хүсэлт /цаашид “хүсэлт” гэх/-ийг хүлээн авах, нягтлан хянах, бүртгэх, баталгаажуулах, хариу өгөхтэй холбогдсон Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

ЖУРМЫН ТӨСЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ