• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СУРГАЛТ-ХҮМҮҮЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ /ТӨСӨЛ/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалтад заасны дагуу  их, дээд сургууль, коллеж, тусгай дуңд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, оюутан сурагчдын дотуур байр, мэргэжпийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, хүүхдийн ордон, хүүхдийн асрамж, халамж, үйлчилгээний төв, хүүхдийн зуслан, цэцэрлэг, ясли, хүүхэд харах үйлчилгээ зэрэг хүүхэд асарч, сургаж, хүмүүжүүлэх бусад байгууллагын (цаашид сургалт хүмүүжлийн байгууллага гэх) үйл  ажиллагаанд өмчийн төрөл хэлбэр харгалзахгүй мөрдлөг болгоно.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ