• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Импортын тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материалын бүрдэл

Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт 

Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахад шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт         
 

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар

 

1. Каротажийн багаж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

2. Мал эмнэлгийн рентген оношилгооны аппарат  ажиллуулах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

3. Рентген  шинжилгээний тоног төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

4. Рентген  аппарат  ашиглах  зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

5. Рентген флюоресценцийн шинжилгээний  тоног  төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

6. Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

7. Үйлдвэрийн рентген радиографийн үүсгүүр ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

8. Цөмийн онош зүйн үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

9. Цөмийн хэмжүүр ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

10. Эмнэлгийн эмчилгээ, оношилгоонд  ашиглах цацрагийн үүсгүүр  импортлох  зөвшөөрөл  хүсэх  өргөдлийн маягт

11. Рентген хяналтын тоног төхөөрөмж импортлох зөвшөөрөл хүсэх  өргөдлийн маягт

12. Цацрагийн үүсгүүр импортлох зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

13. Цацрагийн үүсгүүр экспортлох зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

14. Рентген хяналтын тоног төхөөрөмж экспортлох зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ